Inspiration

 • Det är inte bara ditt ansvar!

  27 September 2018
 • Det är inte bara ditt ansvar!

  Att skapa en individuell undervisning utifrån varje enskild elev är en stor utmaning för många lärare idag. I varje klass finns också en eller flera elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Hur skolor arbetar kring dessa elever är något jag funderat över. Har alla elevhälsoteam på skolor i landet rutiner för hur ärenden hanteras? Det verkar inte så…

  Jag har många gånger träffat lärare som i samtal uttryckt maktlöshet och uppgivenhet då de inte vet hur de ska göra för att få till det som krävs. I samtal och diskussioner kring anpassningar så vet lärare oftast vad eleven skulle behöva och ibland inte, i båda fallen ser jag hur deras kroppshållning och axlar sjunker för att de inte vet hur de ska ha möjlighet att genomföra. Det var länge sedan jag mötte en lärare som säger att de ska ta det vidare till elevhälsan för att ta hjälp och diskutera vidare.

  Numera lägger jag mer tyng vid att lärare MÅSTE ta elevärenden till elevhälsan och ALDRIG se det som enbart ett läraransvar. Det är hela skolans ansvar att arbeta för att ge alla elever det stöd och de anpassningar som krävs för att utvecklas och må bra, därför behöver hela skolan stötta varandra och tillsammans arbeta fram metoder, förhållningssätt och arbetssätt. Det är ett gemensamt ansvar där rektor har det yttersta ansvaret:

  ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” (Skollagen, 2010 kap2 §10)

  Jag vill med det här stärka er lärare och säga att; Det är inte bara ditt ansvar! Elevhälsan på skolan ska ha en aktiv roll när det kommer till att se över hur stöd och anpassningar utformas och genomföras, det kan exempelvis handla om hjälpmedel eller kompetensutveckling och handledning hos personal. Som lärare ska du aldrig känna dig ensam när det kommer till att arbeta fram extra anpassningar (glöm inte samverkan med hemmet). På samma sätt som vi inte säger att problem ligger hos en enskild elev så ska vi heller inte lägga allt ansvar på en enskild lärare, vi måste lyfta blicken och se till hela skolmiljön, både den fysiska och psykosociala, och arbeta som ett team!