Inspiration

 • ESSENCE – vad är det?

  4 Maj 2018
 • ESSENCE – vad är det?

  ESSENCE – begreppet (taget från Gillbergcentrum):

  ESSENCE står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations(översatt till svenska ungefär tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska undersökningar). ESSENCE är ett paraplybegrepp som refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som presenterar med handikappande symptom under tidiga barndomen.

  ESSENCE är inte en diagnos i sig. Istället skall det ses som en reaktion på tendensen i samhället idag att inom barn- och ungdomspsykiatri och utvecklingsmedicin placera syndrom i separata fack. ”ASD och ADHD t ex ses på som från varandra avgränsade och distinkta ‘boxar’. Detta stämmer illa med det faktum att samexistens av tillstånd och delade symptom (komorbiditet) snarare är regel än undantag inom barnpsykiatri.”

  Hur vanligt är ESSENCE?

  ”Minst 10 % av alla barn under 18 år har eller har haft något eller flera neuropsykiatriska/utvecklingsneurologiska störningar inklusive ADHD, ASD, TS, CD, DCD och IDD. Det är således ett folkhälsoproblem.”

  ESSENCE konferensen 2018

  Jag fick ta del av anteckningar från årets ESSENCE konferensen och det var mycket intressant läsning. Här kommer några punkter som jag tyckte var extra intressanta:

  • Personer med AST upplever rädsla vid ögonkontakt, amygdalaaktiviteten blir förhöjd. Personer med AST är sensitiva för ögonkontakt och för att minska överaktivitet söker de inte ögonkontakt.
  • Evidensen för att AST skapar svårigheter för barnet är liten, däremot kan AST i kombination med ADHD, låg intellektuell funktion, språkstörning och epilepsi vara en indikator som resultera i svårigheter.
  • Varför har AST diagnoserna ökat? Diagnoskriterierna för AST i DSM-V har gjort att fler personer kan diagnostiseras. Det pratas också mer om AST idag vilket gör att människor är mer uppmärksamma på symtom samt att det kan vara så att diagnos kan ställas för att personen ska få tillgång till resurser av olika slag.
  • Det lyftes funderingar kring den svenska skolans utformning och innehåll, vilka förändringar som skett och hur det kan påverka. Förr låg fokus mer på att läraren skulle lära ut medan det idag mera är eleven själv som ska ta ansvar för sitt eget lärande på olika sätt, vilket är svårt för barn med AST.
  • Vad är egentligen vad? ESSENCE tar olika uttryck i olika åldrar. Den specialitet du har kommer troligen att påverka vilka symtom du ser, ex om din specialitet är OCD så kommer du att se det. Finns en ESSENCE svårighet så finns säkerligen flera tilläggssvårigheter som bör ses över.
  • Språkscreeningar görs idag vid flera olika tidpunkter under barnets tidiga år. Vid 2,5 år kan screeningar fånga upp barn med språkliga svårigheter och ESSENCE och det är viktigt att dessa barn följs upp. Språkliga svårigheter i tidig ålder kan innebära att även annan problematik kan finnas och barnet behöver få tillgång till en bedömning av flera olika professioner.
  • Omega 3 och 6 har liten positiv effekt på ADHD symtom, kognitiva svårigheter och ouppmärksamhet. Det har även positiv effekt på läs- och skrivsvårigheter, men inte på motoriska svårigheter.

  När kan utredning och diagnoser sättas?

  • Medelsvår och svår IF, födsel – 2 års ålder
  • Språkstörningar 2-3 års ålder
  • Autism 1,5-2 – 10 års ålder
  • Lindrig intellektuell funktionsnedsättning 4-8 års ålder
  • ADHD 4-8 år års ålder
  • De flesta ESSENCE kan diagnosticeras i ålder 7-10 år.