Inspiration

 • Skolor behöver öka kunskap om språkstörning

  26 Oktober 2018
 • Skolor behöver öka kunskap om språkstörning

  SPSM har genomfört en kartläggning på 365 skolor i landet kring deras kunskap om språkstörning. Rapporten heter ”Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning” – en nationell kartläggning om skolors behov av stöd i arbetet med att möta elever med språkstörning(2018)

  Här är ett kort utdrag:

  Specialpedagogiska skolmyndigheten har undersökt vilka utbildningsalternativ som eleverna erbjuds, vilka stödfunktioner och insatser som finns att tillgå och vilka behov och utmaningar som skolor och huvudmän har.

  Resultaten visar att de allra flesta elever med språkstörning erbjuds plats i den ordinarie skolan med begränsad tillgång till alternativa lösningar. Elever med språkstörning uppnår kunskapskraven i begränsad utsträckning.

  Gymnasieskolor har i jämförelse med grundskolor färre rutiner och vet därmed också mindre om hur det går för eleverna med språkstörning. Många skolor vittnar om att det är svårt att finna metoder för att stötta elever med språkstörning i praktiken. Vi kan även se att kompetensen att hantera språkstörning är begränsad.

  Svårigheterna att organisera stödet synliggörs bland annat genom att huvudmännen uppger sig ha tillgång till både fler centralt placerade specialpedagoger eller speciallärare och att de erbjuder fler olika former av stödinsatser än vad skolorna upplever sig ha tillgång till.

  Skolor och huvudmän uppger att de har stora behov av ökad kunskap om språkstörning, om hur lärmiljöer kan anpassas och om hur olika läromedel kan användas i undervisningen för elever med språkstörning

  Skolor vars kommuner erbjuder mer stödfunktioner och insatser har också i regel rutiner för att följa upp elevernas kunskapsresultat, och uppger även att de har högre grad av måluppfyllelse bland eleverna. Skolor med större tillgång till centralt stöd, visar sig också använda sig av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i högre utsträckning än skolor med mindre tillgång till centralt stöd.