Inspiration

 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  21 Januari 2019
 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  Thomas Nordström har i sin avhandling, Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology (2018), sett hur digitala verktyg och metoder kan stärka elevers läs- och skrivutveckling.

  Utdrag ur avhandlingen:

  Att lära sig att läsa är ett av de viktigaste målen i utbildningssystemet eftersom läsning möjliggör förvärvandet av kunskaper hos individer och att aktivt delta i samhällslivet. 

  Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska två metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell läs- och skrivkunnighet. Den första metoden fokuserade på lärares användning av bedömningar av läsfärdigheter och undervisningsrekommendationer för riktade undervisningsinsatser omfattande alla elever i klassrumsundervisningen (studie II). Den andra metoden fokuserade på användandet av assisterande läs- och skrivteknik (primärt med text-till-tal och tal-till-text funktioner) för elever i grava läs- och skrivsvårigheter (studie III och IV). 

  Studie I visade att elevers tidiga läsfärdigheter predicerade senare skolresultat, vilket innebar att elever med låga läsfärdigheter erhöll lägre betyg och utbildningsmässiga möjligheter än elever med högre läsfärdigheter.

  Studie II visade att lärare kunde använda bedömningsdata och rekommendationer, vilket resulterade i ökad medvetenhet hos lärarna om elevernas lärande och hur undervisningen organiserades.

  Studie III och IV visade att assisterande teknik kan användas för att ta till sig text (dvs., att läsa) och att kommunicera text (dvs., att skriva) för elever i grava lässvårigheter, vilket påverkade elevernas motivation att interagera med text och skolarbete generellt sett. Men, utsträckningen av elevernas användning av tekniken varierade och pekade mot betydelsen av lärarstöd för att använda tekniken effektivt, och för fortsatt användning i klassrumsundervisning.