Inspiration

 • Vad gör en specialpedagog?

  22 Mars 2018
 • Vad gör en specialpedagog egentligen? Innan jag gick specialpedagogutbildningen tyckte jag inte att det fanns några frågetecken på vad en specialpedagog gör. Under utbildningen stötte jag på många olika varianter, några som i princip endast hade undervisning i mindre grupp/enskilt (speciallärare), andra som både undervisade och handledde personal och några som arbetade med elevhälsa och handledning. Det fanns flera olika varianter med andra ord.

  Vad gör en specialpedagog?

  Enligt arbetsförmedlingen:

  Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. De gör egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar specialpedagogen sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Specialpedagogerna ger också stöd och råd till ordinarie lärare om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att lära sig.

  Arbetsförmedlingens beskrivning är en del av det som vi gör och ska göra, förstår att det inte går att beskriva allt.

  Jag har inte arbetat som specialpedagog lokaliserad på endast en förskola eller skola utan har sedan jag tog examen arbetat som specialpedagog på habiliteringen och sedan som konsult till olika förskolor och skolor.

  Generellt så arbetar sprcialpedagoger med att arbeta förebyggande genom att skapa goda lärmiljöer, både fysiskt och psykosocialt, för att skapa förutsättningar för alla barn att lyckas och må bra. En väldigt viktig del tycker jag är att ha god kunskap om grupper och grupprocesser då det är något som är centralt när det gäller gruppdynamik bland personal och barn. Genom att vara en kvalificerad samtalspartner och reflektera tillsammans med personal är målet skapa nya tankesätt, förhållningssätt och/eller anpassningar för skapa en utvecklande lärmiljö där alla barn kan nå målen och må bra!

  Vad gör en specialpedagog

  Specialpedagog på habiliteringen

  På habiliteringen ser arbetet som specialpedagog lite annorlunda ut. Där upplever jag att arbetet är mer individinriktat då man arbetar på föräldrars uppdrag och utifrån individen och individens funktionsnedsättning. Sen är det såklart så att man som specialpedagog alltid har det relationella perspektivet med sig i möte med olika verksamheter.

  På habiliteringen arbetar man tillsammans med flera olika professioner, arbetsterapeut, psykolog, logoped, fysioterapeut och kurator vilket jag tycker är väldigt givande och lärorikt.

  Habiliteringen har spetskompetens inom områdena autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Det specialpedagogen då bland annat ska göra är att bistå med kunskap om funktionsnedsättningen och evidens kring pedagogiska arbetssätt och metoder.

   

  Om du funderar på att läsa till specialpedagog…gör det! Det är det bästa jag gjort, det är så roligt och givande.